За нас

Със Закона за частните съдебни изпълнители, законодателят извърши важна реформа в изпълнителния процес на Република България. ЗЧСИ урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители, както и правата и задълженията на частния съдебен изпълнител, като лице, на което държавата възлага функция по принудително удовлетворяване на частноправни притезания на територията на съответния Окръжен съд.

В изпълнение на вменените от ГПК и ЗЧСИ задължения на частния съдебен изпълнител, в кантората на ЧСИ Мариян Петков са образувани изпълнителни дела за събиране на парични вземания, въводи, предаване на дете.

Кантората на ЧСИ Мариян Петков започва дейността си след първия конкурс за ЧСИ, проведен през 2006г., с район на действие – Софийски Градски Съд. Екипът, който обслужва дейността на кантората се състои от помощник съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари.